เงื่อนไขการเช่า

ข้อกำหนดในการเช่า

1. เช่าขั้นต่ำ 5 วันขึ้นไป โดย 24 ชม.นับเป็น 1 วัน (เช่ารถเวลาไหนคืนรถเวลานั้น)

2. ผู้เช่ายินยอมที่จะถ่ายรูปคู่กับรถเช่า (ทางเราจะไม่นำรูปไปใช้หรือเผยแพร่ ยกเว้นได้ขออนุญาตผู้เช่ารถแล้ว)

เงื่อนไขการเช่า

ข้อ 1. บริษัท ซัมเมอร์ฟอร์เวิร์ด จำกัด เป็น “ผู้ให้เช่า” รถตามที่ระบุในสัญญาเช่าแก่ผู้เช่า

*ข้อ 2. ราคาเช่ายังไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้เช่าต้องส่งคืนรถเช่าพร้อมน้ำมันเท่ากับที่ได้รับไปในวันที่ส่งมอบรถ มิเช่นนั้นผู้ให้เช่าจะคิดค่าน้ำมันที่พร่องไปขีดละ 300 บาท และมีค่าบริการในการเติมน้ำมัน 200 บาท ( ยกเว้น รถยนต์เครื่อง 1,600 ซีซีหรือมากกว่า คิดขีดละ 400 บาท )

*ข้อ 3. ผู้ให้เช่าจำกัดระยะทางในการใช้รถเช่า โดย “เฉลี่ย” ไม่เกิน 200 กม./วัน (บางวันขับมากบางวันขับน้อย ถัวเฉลี่ยกันได้, ขับไปต่างจังหวัดได้) ถ้าใช้เกินระยะ ผู้ให้เช่าคิดค่ากม.ที่เกิน กม.ละ 3 บาท

*ข้อ 4. ราคาเช่าเป็นราคาที่ แถมฟรี ประกันภัยรถยนต์ ( ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถเช่า 100,000 บาท, ความคุ้มครองความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท ) โดยผู้เช่าต้องวางมัดจำค่าประกันความเสียหายเป็นเงิน 3,000 – 5,000 บาท

4.1 ถ้าไม่มีความเสียหายหรือผู้เช่าเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุ ผู้เช่าจะได้รับเงินมัดจำนี้คืนในวันคืนรถ

4.2 ถ้ามีความเสียหายที่ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ผู้เช่ามีความรับผิดชอบต่อความเสียหายเบื้องต้นสูงสุดไม่เกิน “เงินมัดจำค่าประกันความเสียหายตามข้อ 4” ต่อ อุบัติเหตุ 1 ครั้ง ยกเว้น กรณีเกิดความเสียหายหนักจนเกินกว่าความคุ้มครองที่ระบุในข้อ 4 หรือสูญหาย ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย ส่วนที่เกินความคุ้มครองนั้น

4.3 กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะผู้ขับขี่รถเช่าเมาสุรา/ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ ผู้เช่าต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

4.4 ประกันภัยข้างต้นไม่คุ้มครองความเสียหายของยาง/กระจกรถยนต์ หากเกิดความเสียหายผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายตามจริง

*ข้อ 5. หากเกิดอุบัติเหตุ ผู้เช่าต้องแจ้งชิ้นส่วนที่เสียหายให้พนักงานเคลมบันทึกในใบเคลมให้ครบทุกชิ้น (หากแจ้งไม่ครบ ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในชิ้นส่วน ที่ไม่ได้แจ้งลงในใบเคลม) และเก็บใบเคลมไว้ให้พนักงานซัมเมอร์ (หากไม่มีใบเคลม ทางเราไม่สามารถคืนเงินประกันความเสียหายให้ผู้เช่าได้)

*ข้อ 6. ห้ามสูบบุหรี่ในรถเช่า หากฝ่าฝืนปรับเป็นเงิน 1,000 บาท

ข้อ 7. หากผู้เช่าขับรถเช่าไปในทางที่เปื้อน โคลน หรือ ยางมะตอย จนทำให้ผู้ให้เช่าต้องล้างรถเช่าโดยใช้วิธีล้างและขัดเคลือบสีพิเศษ ผู้เช่าจำเป็นต้องเสียค่าบริการล้างรถพิเศษ 300-800 บาท และในกรณีผู้เช่าทำของเหลวหกใส่พรม หรือ อาเจียนใส่อุปกรณ์ภายในรถเช่า จนทำให้เกิดคราบ หรือ ขนสัตว์ติดที่ภายในรถ หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ ผู้เช่าจะต้องเสียค่าบริการในการซัก เบาะ/พรม/เพดาน 1,000 – 1,500 บาท

*ข้อ 8. หากผู้เช่าคืนรถเช่าก่อนกำหนดคืนรถ ทางเราไม่สามารถคืนเงินค่าเช่าให้ได้

*ข้อ 9. ผู้ให้เช่าจะติดต่อผู้เช่าก่อนวันครบกำหนดคืนรถ 1 วัน เพื่อยืนยันการคืนรถ หากผู้เช่าแจ้งขอต่อสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องชำระค่าต่อสัญญาเช่า ภายใน 23.59 น.ของวันก่อนครบกำหนดคืนรถ หากไม่ได้ชำระเงินภายในเวลาดังกล่าว จะมีค่าปรับชำระเงินล่าช้า 200บาท/คืน และผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ การต่อสัญญาเช่าและดำเนินการรับรถคืนตามกำหนดเดิมหรือภายหลังตามที่ผู้ให้เช่าสะดวก (หากปฏิเสธการต่อสัญญา ผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบ) โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ดังนี้ 1.ค่าเช่าที่ค้างชำระ (คิดจากจำนวนวันตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาเช่าถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้รับรถคืน) 2.ค่าปรับชำระเงินล่าช้า 200บาท/คืน (นับตั้งแต่คืนที่ชำระล่าช้าคืนแรกจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้รับรถ) 3.ค่าเดินทางในการรับรถคืน 4.ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้หรือผู้เช่าไม่ให้ความร่วมมือในการคืนรถ ทางผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ดำเนินการติดตามรถคืนโดยไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของต่างๆของผู้เช่าที่อยู่ภายในรถเช่า และมีค่าตามรถคืนตั้งแต่ 5,000 บาทเป็นต้นไป

*ข้อ 10. หากผู้เช่าคืนรถช้ากว่ากำหนด 1.30 – 3 ชม.คิดค่าเช่าครึ่งวัน, เกิน 3 ชม.ขึ้นไปคิดค่าเช่า 1 วัน

*ข้อ 11. หากมีการรับ/ส่งรถ เราจะมีการนัดเวลารับส่งรถกับลูกค้าไม่เกินเวลา 16.00 น. (หรืออาจเกินกว่านั้นได้ในบางพื้นที่) หากผู้เช่ามาช้ากว่าเวลาดังกล่าว ทางเราจะคิดค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม 80 บาท / ชม. จากเวลาที่เกิน (ทางเราจะแจ้งให้ทราบก่อนหากมีค่าล่วงเวลา)

ข้อ 12. ห้ามสับเปลี่ยนหรือขโมยชิ้นส่วนของรถเช่า หากฝ่าฝืน ปรับเป็นเงิน 10 เท่าของราคาชิ้นนั้น

ข้อ 13. ห้ามผู้เช่านำรถเช่าไปใช้ทำสิ่งผิดกฎหมาย และผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำต่างๆ ของรถ ตลอดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเช่า

ข้อ 14. ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าปรับตามใบสั่งและการทำผิดกฎจราจรทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเช่า โดยผู้เช่ามีหน้าที่ชำระค่าปรับตามใบสั่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า

ข้อ 15. ไม่อนุญาตให้นำรถเช่าไปใช้ในทางพาณิชย์ ให้เช่าต่อ จำนำ หรือใช้ในการแข่งขัน หากพบว่ามีการนำรถไปใช้ในทางดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่าจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินเท่ากับ มูลค่ารถเช่า และผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรถเช่า

*ข้อ 16. หากผู้เช่าจอดหรือขับผ่านจุดน้ำท่วมจนน้ำเข้าตัวรถ ปรับค่าทำความสะอาดพรมและภายในรถ 3,000 บาท ระวัง!! หากน้ำเข้าเครื่องยนต์จนเครื่องยนต์เสียหาย ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจริงตามการประเมินของศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

*ข้อ 17.ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับทุกอย่าง ต้องถูกระบุในสัญญาเช่า/ใบยืนยันคืนรถ (เพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม) หากพนักงานเรียกเก็บค่าใช้จ่าย/ค่าปรับใดๆโดยไม่ระบุในสัญญาเช่า/ใบยืนยันคืนรถ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือต้องการร้องเรียนบริการ กรุณาโทร 098-9696-366

“ความคิดเห็นของท่านสำคัญอย่างยิ่งกับเรา”

สนใจเช่ารถ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 089-770-8822, 02-100-6365, Line ID : @summercarrent (มี@ด้านหน้า)

อัตราค่าเช่า คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการเช่ารถ คลิกที่นี่

เงื่อนไขการเช่ารถ คลิกที่นี่

ไปยังหน้าแรก เช่ารถกรุงเทพ